دسته بندی: بنام آنکه مدحش گوید داور آنکس که در رکوعش داد انگشتر